main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 18.07.2024
Meniny ma: Kamila
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Ročná správa o postupe prác na projekte APVV-0619-10 za rok 2011

Tímový výskum umeleckých a spoločenských funkcií súčasného slovenského divadla, ktorý financuje APVV, sa začal v máji 2011. Po smrti hlavného riešiteľa doc. M. Blahynku, PhD. sa hlavným riešiteľom stal PhDr. A. Maťašík, PhD.

V súlade s úlohami definovanými v projekte sa výskum v prvom roku (časovo vlastne polroku) koncentroval na komplexnejšie spracovanie dosiaľ len umeleckokriticky reflektovaných tendencií v modernom slovenskom divadle. Po prvý raz tak vznikli štúdie, ktoré priniesli ucelený hodnotiaci pohľad na uplatňovanie sa feministických tendencií v divadelnej tvorbe, na experimentálnu tímovú divadelnú tvorbu laboratórneho typu, ale celkom nové hodnoty vyzdvihli autori pri kontextovom posudzovaní nových dramatických textov, pričom štúdie poukazujú na pozoruhodné súvislosti a tendencie vo veľmi rozdielnych kultúrnych súradniciach (vplyvy ázijských kultúrnych tradícií, inšpirácie modernou európskou drámou). Riešiteľský kolektív venuje sústredenú pozornosť aj ozrejmovaniu podstatných spoločenských súvislostí, do ktorých divadelné dielo vstupuje a ktoré majú vplyv na jeho recepciu. Ukazuje sa, že práve výrazná reštrukturalizácia spoločenských priorít a strata výsadného a privilegovaného postavenia divadelnej tvorby bude jednou z dominánt záverečného výstupu celého výskumu.

V rámci riešenia projektu APVV boli v roku 2011 publikované štúdie:
BLAHYNKA, Miloslav. Operná tvorba Jána Cikkera a jej spoločenské pozadie. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 2, s. 77-83. ISSN 0037-699X.Typ: ADFB
PODMAKOVÁ, Dagmar. Slovenské divadlo v prostredí spoločnosti - od 80. rokov 20. storočia po dnešok. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 3, s. 208-217. ISSN 0037-699X.Typ: ADFB
BALLAY, Miroslav. Modality autorských recepčných vplyvov. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 3, s. 235-244. ISSN 0037-699X.Typ: ADFB
HLAVÁČOVÁ, Anna. Vplyv zahraničných impulzov na zmenu divadelnej paradigmy. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 3, s. 245-255. ISSN 0037-699X.Typ: ADFB
LINDOVSKÁ, Nadežda. Feministická výzva slovenskej dráme : Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 3, s. 272-287. ISSN 0037-699X.Typ: ADFB
FEHÉROVÁ, Dária. Prirodzené a umelé autorské návraty k slovenskej histórii. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 4, s. 310-324. ISSN 0037-699X.Typ: ADFB
MAŤAŠÍK, Andrej. Hľadanie nového dramatika (sedemdesiate roky 20. storočia v slovenskom divadelnom kontexte). In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 4, s. 349-365. ISSN 0037-699X.Typ: ADFB

Podľa plánu výstupov sa uvažovalo s vydaním dvoch štúdií v nerecenzovaných periodikách zborníkoch a piatich v recenzovaných vedeckých periodikách. Skutočnosťou je sedem štúdií publikovaných v recenzovanom vedeckom časopise SAV.

Člen riešiteľského kolektívu publikoval v zahraničí monografiu:
MISTRÍK, Miloš. Milka Zimková aktorka slowacka. Przelożyl Tomasz Grabiński. Wroclaw : Europejskie Centrum Teatrów Jednego Aktora, 2011. 140 s. Czarna Ksiazeczka z Hamletem. ISBN 978-83-62290-28-4.Typ: AAA
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike