main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 24.02.2018
Meniny ma: Matej
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1280798
content-ulcontent-ur
Foto Mistrik

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

vedúci vedecký pracovník

Narodený 1953 v Bratislave
e-mail: milos.mistrik@savba.sk
tel.: (+421 2) 5477 7193
fax: (+421 2) 5477 3567
mobil: (+421) 905 614 389

Inauguračné konanie 2008

Vzdelanie:

1976 – odbor divadelná veda – Vysoká škola múzických umení, Bratislava, diplomová práca: „Dramatický text a predstavenie
1984 – CSc. (kandidát vied o umení) – Vysoká škola múzických umení, kandidátska dizertačná práca: „Výrazové prostriedky činoherného herectva
1984 – PhDr. (doktor filozofie) – Vysoká škola múzických umení, rigorózna skúška
1998 – docent – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, habilitačná prednáška: „Podoby slovenskej dramatiky
2003 – DrSc. (doktor vied o umení) – Slovenská akadémia vied, Bratislava, doktorská dizertačná práca: „Slovenská absurdná dráma
2009 – prof. (vysokoškolský profesor) – Vysoká škola múzických umení, inauguračná prednáška: „Jacques Copeau a európske divadlo

Zamestnania:

1977-1979 – interný vedecký ašpirant Vysokej školy múzických umení
od 1980 doteraz – Slovenská akadémia vied, Bratislava
1980-1990 – Umenovedný ústav SAV
1979-1993 – časopis Slovenské divadlo – výkonný redaktor (1979-1986), hlavný redaktor (1987-1995)
od 1990 doteraz – Kabinet divadla a filmu SAV, riaditeľ
1994-1995 – Slovenská televízia, Bratislava, 1994 – programový riaditeľ STV, 1995 – poverený prípravou satelitného vysielania STV
1995-1997 – Národné divadelné centrum, Bratislava
1998-2006 – Akadémia umení, Banská Bystrica, hosťujúci profesor
od 2000 doteraz – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, profesor
2004 – Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle, Paríž, hosťujúci profesor

Vedecké zameranie:

teória a dejiny herectva, teória v dejiny slovenskej dramatiky, francúzske divadlo, teória a dejiny masmédií

Pedagogická činnosť:

Hlavný garant, školiteľ, prednášajúci doktorandského štúdia v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV v odbore 2.1.6 estetika a 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia
Prednášajúci na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM Trnava predmety Systém elektronických médií (pre 3. ročník), Nové trendy a médiá (pre 3. ročník) a Vysielacia štruktúra (pre 5. ročník). Školiteľ doktorandského štúdia v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá

Komunikačné cudzie jazyky:

francúzština, poľština, angličtina, ruština, čeština

Knižné publikácie

Kompletné textové verzie (fulltexty) vybraných prácDivadloMasmédiá - Iné

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:

1982-1990 – člen Komisie pre otázky teórie a kritiky ZSDU
1983-1990 – člen Slovenskej rady pre umeleckú kritiku MK SR
1984-1990 – člen Slovenskej divadelnej rady MK SR
1987-1990 – člen redakčnej komisie vydavateľstva Tatran pre vydávanie dramatickej literatúry
1987-1990 – člen komisie ZSDU pre udeľovanie Ceny Janka Borodáča
1987-1991 – člen Ústavnej rady pre umeleckú kritiku Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie
1988-1990 – člen Výboru divadelnej sekcie ZSDU
80. roky viacnásobne – člen výberovej komisie ZSDU na festival Divadelná mladosť
80. roky viacnásobne – člen odbornej poroty na festivale Májová divadelná Nitra
1990-2002 – člen Komisie VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
1990-2003 – prezident Slovenskej sekcie AICT
od 1991 viacnásobne – člen grantových komisií Štátneho fondu kultúry MK SR
1993-1995 – člen Rady divadelného múzea
1993-1998 – člen Komisie pre udeľovanie vedeckej hodnosti kandidáta vied (CSc.) v oblasti 81-05-9 Teória a dejiny divadla, filmu, rozhlasu a televízie
1993-1999 – člen Vedeckého kolégia SAV pre vedy o umení a národopise
1996-1998 – člen Ústavnej rady Národného divadelného centra
od 1996 doteraz – člen redakčnej rady časopisu Slovenské divadlo
1997-1998 – člen Rady riaditeľa Národného centra pre audiovizuálne umenie
1997-2004 – člen Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 81-27-9 teória a dejiny divadla
od 1998 doteraz – člen Vedeckej a umeleckej rady Fakulty dramatických umení AU Banská Bystrica
1998-1999 – člen Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
od 1998 doteraz – člen Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava
1998-1999 – člen redakčnej rady časopisu Teatro
1998-2002 – člen Rady Slovenskej televízie
1999-2008 – člen Vedeckého kolégia SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach
od 1999 doteraz – predseda Slovenskej teatrologickej spoločnosti
2000-2005 – člen redakčnej rady časopisu Javisko
2000-2006 – člen Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu
od 2005 (zvolený na obdobie do roku 2011) – člen Rady pre vysielanie a retransmisiu, od 2009 predseda
2004-2006 – člen Rady programu Centier excelentnosti SAV
2005-2006 – člen Akreditačnej komisie SAV
od 2006 doteraz - člen celoeurópskej Jury pre Europe Theatre Prize a New Theatrical Realities
2011-2016 – predseda komisie SKVH pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odboroch Vedy o kultúre a umení – teória a dejiny divadla – 060413, teória a dejiny hudby – 060412
od 2011 (znovu zvolený do 2017) – predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu
od 2016 doteraz člen Rady pre humanitné vedy APVV
od 2016 – znovu zvolený (do 2021) predseda komisie SKVH pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odboroch Vedy o kultúre a umení – teória a dejiny divadla – 060413, teória a dejiny hudby – 060412
od 2016 – člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium UKF Nitra v odbore 2.1.6 estetika

Ocenenia:

1995 – Cena Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení
2000 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1999 v kategórii spoločenských vied za dielo Slovenské divadlo v 20. storočí
2002 – Pamätný list pri príležitosti 5. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici
2003 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2002 v kategórii spoločenských vied za dielo Slovenská absurdná dráma
2004 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2003 v kategórii spoločenských vied za dielo Herecké techniky 20. storočia
2007 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006 v kategórii spoločenských vied za dielo Jacques Copeau a jeho Starý holubník
2013 – Zlatá medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Linky:
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1218
http://fmk.sk/profil/milos-mistrik/
http://www.rvr.sk/sk/zlozenie-rady-pre-vysielanie-a-retransmisiu/index.php?id=981
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/milos-mistrik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miloš_Mistrík

Fotogaléria

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 20. 02. 2018 - ©Mike