main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 18.05.2024
Meniny ma: Viola
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Ukončené národné projekty

ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ

Názov projektu: Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Gerát
Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Dagmar Podmaková
Doba riešenia: 1. 12. 2010 – 31. 3. 2015
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj. Podprogram: OPVaV-2009 SORO 4.1 -.
Číslo projektu: 26240120035
Nositeľ projektu: Ústav dejín umenia SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska je podpora excelentného výskumu v oblasti teórie dejín kultúry a umenia. Založenie centra excelentného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry, ktoré zodpovedá súčasným potrebám rozvoja slovenskej kultúry v znalostnej spoločnosti, zabezpečí efektívne prepojenie kvalitatívneho vzdelávania, špičkového výskumu, využívanie a praktickú aplikáciu IT nástrojov v oblasti výskumu, ako aj dostupnosť informačných zdrojov, inovačných a komerčných aktivít smerom k odberateľskej praxi, sieťovanie vedeckých a výskumných pracovísk doma v zahraničí.

APPV

Názov projektu: Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita
Zodpovedný riešiteľ: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Program: APVV
Číslo projektu: APVV-15-0764
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: Tento projekt sa zameria na domácu tradíciu slovenského divadla a komparatívne na európsky vplyv, ktorý bol prítomný od rokov jeho profesionalizácie (roku 1920) a ktorý ovplyvňuje aj súčasný stav na začiatku 21. storočia. Cieľom projektu je v základnom výskume preskúmať slovenské divadlo a súvislosti interkultúrnej situácie, a to z viacerých uhlov – v oblasti dramatickej, režijnej, hudobnej, hereckej a scénickej. V slovenskom divadle, jeho činohre a opere, ktorými sa projekt zaoberá predovšetkým, išlo hlavne o interferencie s českými, nemeckými a ruskými inšpiráciami, ktoré boli v minulosti najvýznamnejšie, avšak postupne aj ďalšími: hlavne anglickými, francúzskymi a poľskými. Projekt neobchádza tradíciu slovenského divadla, ale skúma jeho postavenie v európskom kontexte. Výskumný tím nemôže ašpirovať na definitívny a celkový obraz, ale môže dať impulz pre pozornosť tejto téme, posunúť slovenskú teatrológiu k rozšíreniu optiky a cez interkultúrny dialóg nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými teatrologickými pracoviskami.

Názov projektu: Slovenská kinematografia po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: Jana Dudková
Doba riešenia: 1.10. 2013 – 30. 9. 2017
Program: APVV
Číslo projektu: APVV-0797-12
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1
Anotácia: Projekt bude mapovať charakter zmien, ktorými prešla slovenská kinematografia od konca 20. storočia až po súčasnosť - a to tak v zmysle inštitučných, ekonomických a legislatívnych zmien po roku 1989, ako aj v zmysle časovo menej presne vymedzených premien naratívnych schém, žánrovej štruktúry, foriem reprezentácie, rétoriky či vzťahovania sa k spoločensko-politickej skutočnosti. Pôjde o komplexné zmapovanie a vytvorenie novej periodizácie súčasnej slovenskej kinematografie. Dôraz bude položený na variabilitu a vzájomnú komplementaritu metodologických prístupov, zodpovedajúcich aktuálnym trendom skúmania kinematografie ako inštitúcie, ktorej charakter určuje aj výsledné estetické formy a spoločenské funkcie filmu.

Názov projektu: Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Maťašík
Doba riešenia: 1. 5. 2011 – 31.10. 2014
Program: APVV
Číslo projektu: APVV-0619-10
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum umeleckých a spoločenských funkcií súčasného slovenského divadla v rámci slovenskej divadelnej kultúry konca 20. a začiatku 21. storočia. Riešitelia v teoreticko-historickom charaktere projektu uplatnia poznatky a metodické postupy jednotlivých subdisciplín divadelnej vedy - najmä dejín divadla, dejín drámy, teórie a estetiky divadla a drámy, sociológie divadla. Projekt bude precizovať hodnotiace kritériá súčasného slovenského divadla. Z kongnitívneho hľadiska v ňom pôjde o objavovanie doteraz nepoznaných kontextov slovenskej divadelnej kultúry (zahraničných, intermediálnych, spoločenských, umeleckých, interkultúrnych), o skúmanie inscenačných poetík súčasného slovenského divadla v kontexte blízkych zahraničných trendov. Poznanie sa rozšíri aj v oblasti výskumu divadelnej kreativity, procesov v oblasti divadelnej recepcie, dramaturgie a funkcií divadla v transformujúcej sa spoločnosti a kultúre. Špecifiká slovenskej divadelnej tvorby obdobia 1980 - do súčasnosti sa budú z hľadiska umeleckých a spoločenských funkcií skúmať v celistvosti v dejinách slovenskej teatrológie po prvý raz.

VEGA

Názov projektu: Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti (udalosti, osobnosti, inscenácie)
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Podmaková
Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0173/19
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Anotácia: Projekt je primárne zameraný na skúmanie účinku spoločensko-politických udalostí na slovenské divadlo v období od normalizácie (august 1968) po súčasnosť. Výsledky sa premietnu do publikovania dejinných súvislostí politického diania a umeleckej tvorby divadiel, vplyvu divadelníkov a jednotlivcov na vývoj spoločnosti – vtedy a dnes. Riešitelia si budú všímať aj dopad spoločenských ruptúr, rôznych ideových i menej významných rozhodnutí, ktoré sa týkali konkrétnych diel do roku 1989 a aj v súčasnosti – v čase slobody tvorby, a to cez dramaturgie divadiel, tematické zameranie súčasnej dramatiky, zaoberajúcej sa minulosťou (osobnosti, vojna, činnosť ŠTB a i.), ako aj prítomnosťou (rôzne kauzy). Paralelne sa budú venovať aj skúmaniu premeny postáv dramatických diel a novým formám „katarzie“.

Názov projektu: Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)
Zodpovedný riešiteľ: Jana Laslavíková
Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0040/18
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV/Historický ústav SAV
Spoluriešiteľská organizácia: Filozofická fakulta UK
Anotácia: Vedecký projekt Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia) vychádza z pramenného výskumu, ktorého cieľom je relevantne vyhodnotiť repertoár Mestského divadla/dnešnej historickej budovy SND v rokoch 1886-1920 a preskúmať esteticko-kritické náhľady na hudobné divadlo skrze inscenačnú prax v SND v rokoch 1920-1950. Prostredníctvom dobových operných kritík, ktoré budú podrobené textovo-kritickej analýze, skúmaním a rešeršovaním primárnych a sekundárnych prameňov (osobné pozostalosti, notový materiál, nariadenia a organizačné smernice k umeleckej prevádzke divadla) a zostavovaním databázy denného hracieho plánu od roku 1886 bude možné získať ucelený pohľad na hudobné divadlo odohrávajúce sa v jednej budove počas dvoch rozličných historických období. Súčasťou projektu bude dvojzväzková monografia k dejinám divadla v Bratislave.

Názov projektu: Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: Martin Palúch
Doba riešenia: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0120/18
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy
Anotácia: Výskumný projekt sa zameriava na analýzu vývoja historických súvislostí a ich vplyvov na inštitucionálne väzby, ktoré determinovali výrobné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou televíznou a filmovou tvorbou na Slovensku po roku 1989. Na základe analýzy produkčného a koprodukčného zázemia je možné v rámci výskumu identifikovať kľúčový sumár najpálčivejších tém a oblastí, ktoré určovali charakter pôvodnej tvorby u nás v rôznych etapách spoločenského, kultúrneho a politického vývoja, a to bez ohľadu na vládnucu ideológiu, konkrétne vedenie verejnoprávnej televízie či dominujúcu kultúrnu politiku. Cieľom projektu je vyšpecifikovať zásadné problémy, ktoré vplývali na rozvoj slovenskej pôvodnej tvorby a zistiť aký je stav a trendy vo fungovaní verejnoprávnej televízie od roku 1989 po súčasnosť. Okrem analýzy dobových súvislostí budú členovia riešiteľského kolektívu venovať pozornosť aj výskumu estetických a rétorických funkcií v oblasti pôvodnej televíznej tvorby a to najmä v prípade hranej i dokumentárnej televíznej produkcie. V rámci možností sa projekt pokúsi zosumarizovať politické tlaky na výrobu relácií rôznych formátov a žánrov ako aj určiť dominantné impulzy pre smerovanie vývoja v oblasti pôvodnej televíznej tvorby. Politika verejnoprávnej televízie sa totiž častokrát menila, čo malo zásadný vplyv na smerovanie pôvodnej tvorby i na jej tvorivých pracovníkov.

Názov projektu: Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt
Zodpovedný riešiteľ: Elena Knopová
Doba riešenia: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0170/16
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: V divadelnej teórii i tvorbe sa konfrontujeme s tematizáciou krízy hodnôt v jej mnohorakej podobe, ktorá je následkom dynamiky a dramatických premien v tradične chápanej či konštituovanej spoločnosti. Prelom 20. a 21. storočia prináša významné posuny v hodnotových interpretáciách oproti predchádzajúcim etapám. Otvára sa tak potreba synchrónneho a diachrónneho pohľadu na vzťah medzi svetom ako štruktúrou artikulovaných ľudských hodnôt a divadelným artefaktom ako umelecky konštituovanou hodnotou, negáciou či kritikou poriadku/chaosu sveta. Zámerom projektu je koordinovane, prostredníctvom prípadových štúdií charakterizovať uvedenú tendenciu v domácej inscenačnej i dramatickej tvorbe a zaradiť ju do širších európskych kontextov. V projektovanom výskume pôjde o analýzu vzťahu medzi divadelnou tvorbou a individuálnou i spoločenskou situáciou a zisťovanie, či súčasné slovenské i európske divadlo sprostredkúva kritický odraz, metaforu alebo model sveta.

Názov projektu: 100 rokov Slovenského národného divadla Divadelné inscenácie 1938 – 1970 (Činohra, opera) – II. etapa
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Doba riešenia: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0143/16
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Divadelná fakulta VŠMU
Anotácia: Projekt nadväzuje na I. etapu výskumu inscenácií z oblasti činohry a opery SND. Dejiny Slovenského národného divadla budú predstavené prostredníctvom ďalšej série rekonštrukcií kľúčových inscenácií obdobia 1938 – 1970 (od sezóny 1938/1939). Súčasťou projektu budú čiastkové výstupy charakteru štúdií vychádzajúcich zo základného výskumu prierezových tém vedeckých štúdií ako podklad pre pripravovanú knižnú publikáciu 100 rokov SND. Na riešení tohto projektu sa zúčastnia riešitelia z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a DF VŠMU.

Názov projektu: Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17. – 18. storočí
Jesuit school drama in Slovakia of 17th and 18 th century
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Varšo, Dr. Theol.
Doba riešenia: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0149/15
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (do 31. 8. 2016)/Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (od 1. 9. 2016)
Anotácia: Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17. - 18. storočí patrí medzi málo preskúmané oblasti, a to aj napriek nemalému množstvu zachovaných písomných informácií. Výskum tejto problematiky môže poodhaliť netušené kultúrne bohatstvo vzdelanosti a úlohu divadla v procese vzdelávania. Pozornosť sa v projekte bude zameriavať najprv na zachované latinské divadelné programy ako aj na hľadanie a následné spracovanie divadelných hier uvedených v ľudovej reči - Idiomate vulgaris, ako to uvádzajú zápisy v jezuitských kronikách. Následne sa bude skúmať úloha, miesto a prostriedky divadelnej drámy v procese vyzrievania integrálnej harmonickej osobnosti, aká mala byť výsledkom vzdelávania v jezuitských kolégiách.

Názov projektu: Kritický hlas v slovenskej dokumentaristike: dominantné témy, dopad na spoločnosť, kritika inštitúcií
Zodpovedný riešiteľ: Martin Palúch
Doba riešenia: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0128/15
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: Výskumný projekt sa zameriava najmä na kriticky orientované autorské dokumentárne diela, ktoré vznikli v slovenskej dokumentaristike. Na základe angažovanej dokumentaristiky sa nám podarí zostaviť sumár najpálčivejších oblastí a tém, ktoré priťahovali pozornosť autorov v rôznych obdobiach vývoja slovenskej dokumentaristiky, bez ohľadu na vládnucu ideológiu a politické zriadenie, ktoré v skúmanom období ovládalo slovenskú spoločnosť. Je veľmi otázne, kedy vlastne angažovaná dokumentaristika u nás vznikla, pretože jej hlavným zámerom bolo kritizovať súdobé nedostatky v rámci spoločenských vzťahov, nefunkčnosť systému, či poukazovať na inštitucionálne chyby a krivdy páchané v mene ideológie. Absolútny rozmach angažovanej dokumentaristiky nastal po roku 1989, keď prestali hroziť sankcie alebo represálie voči jednotlivým autorom. Z toho dôvodu za posledných 20 rokov zaznamenávame absolútnu renesanciu tohto žánru. Miera kritickosti sa stala pre istých filmárov normou.

Názov projektu: 100 rokov Slovenského národného divadla. Divadelné inscenácie 1920 – 1938 (činohra, opera) – I. etapa
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Podmaková
Doba riešenia: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0070/13
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Divadelná fakulta VŠMU
Anotácia: Cieľom projektu je spracovanie I. etapy výberu a charakteristiky inscenácií Slovenského národného divadla v rokoch 1920 - 1938 z oblasti činohry a opery ako podklad pre pripravovanú knižnú publikáciu 100 rokov Slovenského národného divadla. Dejiny SND budú predstavené prostredníctvom série rekonštrukcií kľúčových inscenácií. Súčasťou projektu budú čiastkové výstupy, ktoré budú mať charakter štúdií vychádzajúcich zo základného výskumu nových prierezových tém.

Názov projektu: Divadlo NÓ - modely a perspektívy
Zodpovedný riešiteľ: Anna Hlaváčová
Doba riešenia: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0047/13
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: Projekt nadviaže na doterajší pôvodný výskum problematiky orientálneho divadla, konkrétne japonského Nó. Cieľom je aplikovať abstrahovaný teoretický model tejto divadelnej formy na konkrétne hry ako varianty a vytvoriť kľúč na ich scénické čítanie. Výstupom bude rukopis knihy. Okrem vedeckej hodnoty bude práca aj pedagogickým podkladom pre výučbu mimoeurópskeho divadla, ktoré už sto rokov výrazne ovplyvňuje európske divadelné dianie. Hoci potreba dialógu kultúr stále rastie a ťažisko diskurzu sa vychyľuje zo svojho tradičného európskeho stredu, v programe umeleckého a humanitného vzdelávania na Slovensku v tejto oblasti už po dve desaťročia - napriek pádu politických bariér - tolerujeme provizórium.

Názov projektu: Spoločenské súvislosti vzniku Slovenského národného divadla
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Maťašík
Doba riešenia: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0046/13
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: Súčasná slovenská teatrológia prevzala od predchodcov zvyk jednoducho konštatovať, že v marci 1920 začalo v Bratislave pôsobiť Slovenské národné divadlo. Už za podrobnosť sa pokladá pripomínanie faktu, že ako SND začala pôsobiť Východočeská divadelní společnost riaditeľa a podnikateľa Bedřicha Jeřábka a že sa tak stalo na základe zmluvy s držiteľom koncesie, Družstvom SND. Teatrologicky nie je vôbec spracovaný spoločenský kontext - ani slovenský, teda do akej situácie vstúpila inštitúcia formálne národná, no zložením repertoáru orientovaná čechoslovakisticky, ani česky - veď divadelná spoločnosť, ktorá mala zmluvu so siedmimi východočeskými mestami uprostred sezóny činnosť ukončila a mestá ako Hradec Králové či Pardubice zostali zo dňa na deň bez profesionálnej divadelnej ponuky a napokon ani československy - prečo sa konceptom vytvorenia Družstva SND najskôr zaoberal Klub slovenských poslancov v pražskom parlamente a až následne sa v Bratislave uskutočnili kroky smerujúce k jeho vytvoreniu.

Názov projektu: Multikulturalita vo filmovej teórii a praxi
Multiculturalism in film theory and practice
Zodpovedný riešiteľ: Jana Dudková
Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Číslo projektu: 2/0171/12
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: Ide o prvý projekt v rámci Slovenska zameraný na systematické spracovanie vplyvu teórii multikulturality na oblasť filmových štúdií i kinematografie. Jeho jednotlivé časti budú venované rôznym teóriám multikulturality, resp. postkoloniality, prieniku týchto teórií do oblasti filmových štúdií a napokon i ich prieniku do jednotlivých filmových diel. Posledná z menovaných častí – analýza vplyvu debát o multikulturalite na filmovú prax v zmysle jednotlivých filmových textov – bude mať charakter prípadových štúdií. Pôjde o analýzu niekoľkých vhodne vybraných diel zo súčasnej svetovej i slovenskej kinematografie z hľadiska ich individuálnych prístupov ku koexistencii kultúrnych vzorcov v rôznych typoch súčasných spoločností.

Názov projektu: Literárny, divadelný a etický priestor v Malých morálnych dielkach Giacoma Leopardiho - spoločná európska a kultúrna identita
Literary, theatrical and ethically space in „Operette morali“ of Giacomo Leopardi – common European Cultural identity
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Sabolová
Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0061/12
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: Projekt výskumu „Literárny, divadelný a kultúrny priestor v Malých morálnych dielkach“ talianskeho autora, básnika, filozofa Giacoma Leopardiho sa sústreďuje na analýzu morálnych dialógov tohto autora, diela, ktoré patrí k európskemu kultúrnemu dedičstvu a ktoré je na Slovensku zatiaľ úplne neznáme, na rozdiel napríklad od Čiech, kde existuje aj preklad kompletného diela pod názvom Sázka Prometheova, kompletné preklady sú aj v USA a v Anglicku. Nakoľko dielo, ktoré vzniklo v roku 1834 a dokončené bolo v nasledujúcich rokoch, v sebe zahŕňa sumu antických vedomostí a filozofie, súdobých ideológií a vedeckých poznatkov vo forme zvolených typických postáv z ľudských dejín, umenia a filozofie, rôznych odkazov, ktoré dávajú dielu špecifický význam, v súčasnosti ani nie je možné a ani v Taliansku sa nevydáva toto dielo bez vedeckého komentára, ktorý odkrýva sémantické roviny diela. Cieľom výskumu je odkrytie tých sémantických rovín prostredníctvom semiotického výskumu zameraného na intextualitu diela.

Názov projektu: Pravda a metóda v divadle
Zodpovedný riešiteľ: Miloš Mistrík
Dobra riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0187/12
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Anotácia: V teatrológii, tak ako v iných umenovedných disciplínach, má pre kvalitu poznania výrazný vplyv otázka metodologického skúmania divadelného artefaktu. V priebehu vývinu tejto disciplíny sa využívali rôzne metódy, ktoré vždy vedeli odkryť niektoré aspekty problematiky, hoci nie vždy všetky. Historická analýza, formálna, štrukturalistická, semiologická, ale aj dialekticko-materialistická, všetky mali prispieť k pravdivému poznaniu, hoci s odstupom času vidíme aj významné obmedzenia použitých metód a dokonca v niektorých prípadoch i deformácie a nepravdy, ku ktorým sa dospelo. Aká je situácia dnes? Ako možno spojiť metódu a pravdu v súčasnej teatrológii? To je nielen otázka filozofická, ale aj čisto praktická zaujímajúca teoretickú i pedagogickú sféru.

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike