main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 23.06.2024
Meniny ma: Sidónia
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Projekt APVV - Výstupy - 2012

V rámci riešenia projektu APVV boli v roku 2012 publikované štúdie:
BLAHYNKA, Miloslav. Estetické a spoločenské funkcie moderného režijného divadla v opere. In Proces rozvoja divadelnej réžie po roku 1989. Editorka Dagmar Podmaková - Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2012, s. 34 - 46. ISBN 978-80-967283-9-8. Typ : AED

BALLAY, Miroslav. Výrazové tendencie súčasného pouličného divadla. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 2, s. 173 – 190. ISSN 0037-699X (print), 1336-8605 (on line). Typ : ADFB

FEHÉROVÁ – FOJTÍKOVÁ, Dária. Robert Roth a jeho divadelné hľadania. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 4, s. 445 – 452. ISSN 0037-699X (print), 1336-8605 (on line). Typ : ADFB

HLAVÁČOVÁ, Anna. Godunovské úvahy. Možnosti inscenovania historickej drámy. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 3, s. 287 - 304. ISSN 0037-699X (print), 1336-8605 (on line). Typ : ADFB

KNOPOVÁ, Elena. Divadlo z Pasáže - (umelecké) hodnoty a (spoločenský) zisk. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 4, s. 391-407. ISSN 0037-699X. Typ :ADFB

KNOPOVÁ, Elena. Postdramatické divadlo minimalistickej réžie v tvorbe Slávy Daubnerovej a Eduarda Kudláča. In Proces rozvoja divadelnej réžie po roku 1989. Editorka Dagmar Podmaková. - Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2012, s. 103-115. ISBN 978-80-967283-9-8. Typ : AED

LINDOVSKÁ, Nadežda. Feministická dramatička Iveta Škripková. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 2, s. 99 – 125. ISSN 0037-699X (print), 1336-8605 (on line). Typ : ADFB

LINDOVSKÁ, Nadežda. K otázke ženskej divadelnej réžie : náčrt stavu a perspektív. In. Generačné premeny a podoby slovenského divadla (od 80. rokov 20. storočia po dnešok). - Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2012, s. 83 – 95. ISBN 978-80-971155-0-0. Typ : AED

LINDOVSKÁ, Nadežda. Feminizácia slovenskej divadelnej réžie : Náčrt súčasnej situácie: fakty a zistenia. In. Proces rozvoja divadelnej réžie po roku 1989. Editorka Dagmar Podmaková. - Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2012, s. 75 – 92. ISBN 978-80-967283-9-8. Typ : AED

MAŤAŠÍK, Andrej. Schéma kontra imaginatívnosť. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 2, s. 142 – 149. ISSN 0037-699X (print), 1336-8605 (on line). Typ : ADFB

MAŤAŠÍK, Andrej. Má zmysel divadelne vzdelávať? In. Formovanie tvorivej individuality (od zručností ku kreativite) : zborník referátov z IX. Medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2012, s. 14 – 21. ISBN 978-8089555-17-8. Typ : AED

MISTRÍK, Miloš. Divadlo pre všetkých a jeho sviatky. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 3, s. 322 – 342. ISSN 0037-699X (print), 1336-8605 (on line). Typ : ADFB

MISTRÍK, Miloš. Medzi bezplatným divadlom ľudu a cenou za globalizáciu. ? In. Formovanie tvorivej individuality (od zručností ku kreativite) : zborník referátov z IX. Medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2012, s. 14 – 21. ISBN 978-8089555-17-8. Typ : AED

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Kriškovi žiaci : generačná kontinuita slovenského operného divadla. In. Generačné premeny a podoby slovenského divadla (od 80. rokov 20. storočia po dnešok). - Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2012, s. 118 – 129. ISBN 978-80-971155-0-0. Typ : AED

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Krátky exkurz do problematiky imaginatívnosti slovenského operného divadla. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 3, s. 305 – 313. ISSN 0037-699X (print), 1336-8605 (on line). Typ : ADFB

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Komorná opera – pokus o alternatívnu opernú scénu. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2012, roč. 60, č. 4, s. 408 – 419. ISSN 0037-699X (print), 1336-8605 (on line). Typ : ADFB

PODMAKOVÁ, Dagmar. Od veľkých obrazov k minimalizmu, od farebnosti k priemeru v „postmodernej“ slovenskej réžii. In. Proces rozvoja divadelnej réžie po roku 1989. Editorka Dagmar Podmaková. - Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2012, s. 47 - 61. ISBN 978-80-967283-9-8. Typ : AED

Podľa plánu výstupov sa uvažovalo s vydaním štyroch štúdií v nerecenzovaných periodikách alebo zborníkoch a desiatich v recenzovaných vedeckých periodikách. Skutočnosťou je sedem štúdií publikovaných v recenzovaných zborníkoch a desať štúdií publikovaných v recenzovanom vedeckom časopise SAV.

Rekapitulácia:
Publikácie a citácie 2012
Spolu za rok 2012 evidujeme 17 jednotiek publikačných výstupov.
Z toho:
pôvodné vedecké štúdie v recenzovaných domácich časopisoch - 10
pôvodné vedecké štúdie v nerecenzovaných odborných časopisov a zborníkoch - 7

Výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy 2012
Počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania – 200
Popularizačné aktivity – 10

Na seminári – stretnutí pri okrúhlom stole, počas ktorého riešiteľský kolektív verejne prezentoval čiastkové výstupy bádania 11. 10. 2012 sa zúčastnilo 33 odborníkov.
Na prezentácii projektu 7. 11. 2012 v rámci Dní vedy v Malom kongresovom centre SAV sa zúčastnilo 19 záujemcov.
Na prezentácii projektu 8. 11. 2012 v rámci Dní vedy na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa zúčastnilo 35 záujemcov.
Tieto tri podujatia boli programovo pripravované so zámerom informovať verejnosť o výskumných zámeroch. Boli v predstihu avizované na internetovej stránke a propagovanými pozvánkami -letákmi publikovanými na informačných tabuliach, resp. v prípade verejnej prezentácie aj na plagáte Štúdia 12 a prostredníctvom tlačových agentúr.
Uvádzame ďalej i podujatia, počas ktorých členovia riešiteľského kolektívu využili možnosť a záujem a prezentovali niektoré čiastkové výstupy, alebo poskytli komplexné informácie o projekte a spôsobe jeho podpory Agentúrou:
Na hodnotiacom seminári počas festivalu Dotyky a spojenia 27. 6. 2012, kde členovia riešiteľského kolektívu prezentovali niektoré výstupy z výskumu podporeného APVV sa zúčastnilo 48 divadelných umelcov a novinárov.
Na hodnotiacom seminári počas internej prehliadky inscenácií Štátneho divadla v Košiciach, kde členovia riešiteľského kolektívu upozornili na viaceré čiastkové výstupy v výskumu podporeného APVV sa 5. 6. 2012 zúčastnilo 17 umeleckých pracovníkov z východoslovenských divadiel.
Diskusie o transformácii divadelnej siete sa počas festivalu umeleckých vysokých škôl Zlomvaz v Prahe v rámci workshopu katedry produkcie DAMU 9. 5. 2012 sa zúčastnilo asi 25 záujemcov.
Informáciu o výskumnom projekte podporovanom APVV na Vysokej škole divadelnej v Petrohrade si od členiek riešiteľského kolektívu so záujmom vypočulo 8 pedagógov a akademických funkcionárov a 14 študentov vyšších ročníkov.
Neformálnych diskusných stretnutí na festivaloch v Pesare, Salzburgu a Avignone, kde členovia riešiteľského kolektívu hovorili o výskumnom projekte podporovanom APVV sa zúčastnilo 5 – 8 kolegov, divadelných kritikov, dramaturgov a teoretikov.
Uskutočnili sa 3 popularizačné podujatia monotematické, teda zamerané výlučne na prezentáciu projektu APVV a 7 podujatí, na ktorých členovia riešiteľského kolektívu využili možnosť informovať domácu a zahraničnú odbornú verejnosť o výskumných aktivitách podporovaných APVV.
Súhrnne sa na rozličných podujatiach s existenciou výskumu podporovaného Agentúrou na podporu vedy a výskumu a s čiastkovými výstupmi bádania zoznámilo vyše 200 odborníkov doma i v zahraničí.

Ostatné výsledky 2012
Usporiadanie / zorganizovanie konferencie – 1

Riešiteľský kolektív projektu pripravil v roku 2012 v súlade s plánom aktivít verejnú prezentáciu projektu APVV Č. 6019-10.
Verejná prezentácia sa uskutočnila 11. októbra 2012 od 10.00 hodiny v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave formou otvoreného odborného seminára. Na podujatí sa zúčastnilo 33 odborníkov z praxe a poslucháčov umeleckých vysokých škôl.
Účastníkov prezentácie privítala riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV PhDr. Anna Hlaváčová, CSc. Zodpovedný riešiteľ projektu PhDr. Andrej Maťašík, PhD. informoval o základných parametroch výskumu a predstavil členov riešiteľského kolektívu.
PhDr. Dagmar Podmakova, CSc. ako editorka a PhDr. Martin Timko, ArtD. z Divadelného ústavu ako promótor predstavili účastníkom novú odbornú publikáciu — Proces rozvoja divadelnej réžie po roku 1989 (Bratislava: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2012, 176 s. ISBN 978-80-967283-9-8.) V recenzovanom zborníku sú publikovane štyri príspevky, ktoré vznikli s podporou APVV ako čiastkové výstupy pri riešení projektu APVV-6019-1Umelecke a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla (autori: doc. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD., PhDr. Dagmar Podmakova, CSc., doc. PhDr. Nadežda Lindovska, PhD. a PhDr. Elena Knopova, PhD.).
Po prezentácii zborníka pokračoval seminár postupne referátmi doc. Mgr. M. Ballaya, PhD., PhDr. A. Hlaváčovej, CSc., prof. PhDr. M. Mistríka, DrSc., PhDr. D. Podmakovej, CSc., PhDr. E. Knopovej, PhD., doc. PhDr. N. Lindovskej, PhD., Mgr. M. Mojžišovej, PhD., Mgr. D. Fehérovej-Fojtíkovej a PhDr. Andreja Maťašíka, PhD. Každý referujúci okrem toho vysvetlil, ktorým témam sa v rámci projektu venuje, ktoré okruhy problematík zatiaľ spracoval a v akých výstupoch a aké sú jeho aktuálne výskumné ciele. Po niektorých príspevkoch odzneli konkrétne návrhy a pripomienky z pléna, pričom v drvivej väčšine prípadov išlo len o overenie si, či sa niektorej špecifickej problematike autor pri svojom výskume dostatočne venuje (žáner štylizovaného ľudového divadla, široká problematika tanečného a pohybového divadla, niektoré autorské osobnosti slovenskej drámy, priame a nepriame vplyvy spoločenskej situácie na tvorivé procesy a podobne).
Po ukončení prezentácii cez referáty riešiteľov otvoril hlavný riešiteľ diskusiu k projektu ako celku. Viacerí účastníci s potešením konštatovali, že vďaka podpore APVV vznikol priestor na komplexnú reflexiu zložitého vývoja, ktorý v slovenskom divadelníctve v posledných dvoch decéniách prebehol paralelne v oblasti umeleckej tvorby ale i jej širších súvislostí, počnúc zmenou postavenia divadla a divadelných tvorcov v spoločenskej hierarchii, cez organizačný a finančný model zabezpečenia divadelného umenia, až po výrazne zmeny vkusových preferencii a hodnotovej hierarchie, ale i teoretických axióm, ktoré ovplyvňujú postoje odbornej a laickej verejnosti k divadlu.
Meno:
Kontaktny e-mail:
Odkaz:
Opiste kod z obrazku:
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike