main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 22.10.2021
Meniny ma: Sergej
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Prihláška

Elektronická alebo papierová prihláška spolu s prílohami sa posiela do 31. mája 2021 na adresu:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Študijné oddelenie pre denné formy štúdia ALEBO pre externé formy štúdia
Štefánikova 67
949 01 Nitra

Bližšie informácie o podávaní prihlášok sú dostupné na: https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-a-terminy.

Povinné prílohy:
• životopis,
• overená kópia diplomu o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (uchádzač, ktorý štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia ukončí v aktuálnom akademickom roku, predloží overenú fotokópiu diplomu dodatočne po jeho obdržaní, najneskôr však pri zápise na štúdium),
• zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti (účasť na ŠVOUČ, odborných súťažiach, študentských a iných preukázateľných aktivitách a pod.),
• projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán (vymedzenie predmetu a cieľa práce, teoreticko-metodologické východiská, koncepcia a metodológia výskumu, očakávaný prínos dizertačnej práce, súpis relevantnej literatúry k téme projektu a pod.),
• doklad o prevode poplatku.

Dokumenty, ktoré sa doručujú v elektronickej forme externej vzdelávacej inštitúcii Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV:

• životopis,
• zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti (účasť na ŠVOUČ, odborných súťažiach, študentských a iných preukázateľných aktivitách a pod.),
• projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán (vymedzenie predmetu a cieľa práce, teoreticko-metodologické východiská, koncepcia a metodológia výskumu, očakávaný prínos dizertačnej práce, súpis relevantnej literatúry k téme projektu a pod.),
• výber cudzieho jazyka (preferuje sa anglický jazyk).

Uvedené dokumenty je potrebné zaslať v elektronickej forme do 31. mája 2021 na emailovú adresu: elena.knopova@savba.sk.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 05. 05. 2021 - ©Mike