main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 24.02.2018
Meniny ma: Matej
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1280768
content-ulcontent-ur

Vypísané témy dizertačných prác na doktorandské štúdium v ÚDFV SAV v študijnom programe estetika, študijný odbor 2.1.6 estetika v akademickom roku 2017/2018


Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že v akademickom roku 2017/2018 otvára v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave interné (3-ročné) doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.6 estetika, v študijnom programe estetika.

Doktorandské štúdium v externej vzdelávacej inštitúcii – ÚDFV SAV bude prebiehať v Bratislave v ÚDFV SAV a len niektoré vybrané semináre na FF UKF v Nitre.


Témy dizertačných prác na doktorandské štúdium v študijnom programe estetika (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV):

Slovenská kinematografia v kontexte transformácií ďalších post-socialistických kinematografií
Slovak Cinema within the Context of Transformations of other Post-Socialist Cinemas
Školiteľka: Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

Cieľom témy je podnietiť komparatívny výskum postsocialistických kinematografií najmä s ohľadom na odlišný priebeh a skúsenosti z transformačných procesov po roku 1989: od zmien legislatívy a systémového zabezpečenia audiovizuálnych priemyslov, cez zmeny naratívnych, žánrových alebo rétorických tendencií, až po zmeny technologické, resp. zmeny týkajúce sa oblastí filmovej recepcie, reflexie, diváctva, distribúcie a pod.

Slovenský televízny film
Slovak Television Film
Školiteľka: Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

Výskum slovenského televízneho filmu bol dlhodobo zanedbávaný, najmä v kontexte jeho vývinu za posledných 25 rokov. Cieľom témy je podnietiť základný výskum tohto osobitého typu filmovej tvorby pomocou štúdia archívnych materiálov a s využitím komparatívneho prístupu v kontexte celkového vývinu slovenského kinematografického filmu a televízie.

K transformácii slovenskej divadelnej siete po roku 1989 - mimobratislavské nezávislé divadlá a kultúrne centrá
The transformation of the Slovak theatre network after 1989 - independent theatres and cultural centers outside the capital
Školiteľka: PhDr. Elena Knopová, PhD.

Transformácia slovenského divadla po roku 1989 mala zásadný vplyv na podobu divadelnej siete. Zmenili sa zriaďovatelia, financovanie, legislatívny rámec, vznikli nové nezávislé divadlá a kultúrne centrá, rozšírilo sa pole pôsobnosti divadiel smerom k spoločnosti. Transformácia výrazne ovplyvnila aj umelecké fungovanie divadiel a ich komunikáciu s divákmi. Téma otvára tiež priestor na pomenovanie nového vzťahu medzi divadelným centrom a regiónom, nachádzanie spoločných i odlišných čŕt vo názore a umeleckom programe konvenčných a nezávislých divadiel, hľadanie paralel s vývinom v tejto oblasti v okolitých divadelných kultúrach.

Estetické, etické a pragmatické dimenzie súčasného divadla
Aesthetic, ethical and pragmatic dimensions of contemporary theatre
Školiteľka: PhDr. Elena Knopová, PhD.

Súčasné divadlo prináša okrem estetických funkcií aj výrazné posuny v interpretácii etických hodnôt. Divadelná tvorba má popri estetickom a etickom rozmere aj mimoumelecký potenciál, ktorým chce vplývať na žitú sociálnu realitu. Divadelný diskurz je vytváraný a ovplyvňovaný tak umeleckou ako aj spoločenskou zložkou. Pragmatická funkcia (sociálne či politické okolnosti vzniku, obsahu a fungovania divadelného diela v spoločenskom diskurze) často vystupuje do popredia nad kedysi tradičnou dominanciou estetických a etických kvalít divadelného diela. Téma ponúka priestor na nové formulovanie vzťahu medzi divadelným dielom ako estetickým artefaktom, jeho etickou funkciou (či etickým postojom samotných tvorcov) a pragmatickou dimenziou umeleckého diela/ (mimo) umeleckých zámerov a cieľov tvorcov.

Ideologická manipulácia dramaturgie v dejinách slovenského profesionálneho divadla 20. storočia
Ideological manipulation of the dramaturgy in the history of Slovak professional theatre of the 20th century
Školiteľ: PhDr. Andrej Maťašík, PhD.

V dejinách slovenského profesionálneho divadla 20. storočia sú identifikovateľné viaceré obdobia, v ktorých na dramaturgické smerovanie jednotlivých súborov mali vplyv okrem zámerov umeleckých aj rozmanité požiadavky ideologické. Dizertačný výskum by sa mal zamerať na identifikáciu týchto období, charakteristiku metód, používaných na ovplyvňovanie divadelných dramaturgií, analýzu tvorivého procesu nasledujúceho po ideologicky determinovanom výbere titulu a v neposlednom rade i na divácky rezultát ideologického ovplyvňovania divadelnej tvorby.

Pôvodná alternatívna dráma v slovenskom divadle v 80. a 90. rokoch 20. storočia
The original alternative drama in Slovak theatre in the 80s and 90s of the 20th century
Školiteľ: PhDr. Andrej Maťašík, PhD.

Jedným z prejavov úsilí o modernizáciu inscenačných postupov v slovenskom divadle v poslednej štvrtine 20. storočia bola snaha dramaturgií získať pre spoluprácu nových autorov, schopných ponúknuť divadlu inscenačne inšpiratívny dramatický text . Dizertačný výskum by mal popri charakteristike premeny poetiky dramatického textu sledovať aj konkrétny výskum individuálneho autorského prínosu vybraných osobností (napríklad Karol Horák, Ondrej Šulaj, Andrej Ferko, Miroslava Čibenková–Nvotová) a premien inscenačných poetík jednotlivých súborov vo väzbe na tieto podnety.

Súčasná podoba slovenského divadla
Contemporary Representation of Slovak Theatre
Školiteľka: PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

Rôznorodosť súčasného divadla ponúka špecifikácie divadelnej podoby slovenského divadla naprieč jednotlivými zložkami divadla (nová dramaturgia, réžia, scénografia...), typom divadla (interpretačné, non-interpretačné divadlo, minoritné divadlo, klasický/atypický priestor a i.) až po osobnosti dnešného slovenského divadla.


Prijímacie skúšky pozostávajú:
1.) z prezentácie projektu dizertačnej práce,
2.) z overenia odbornej orientácie uchádzača v predmetnej problematike - ústneho pohovoru z daného odboru,
3.) z overenia znalosti svetového jazyka (v prihláške je potrebné uviesť jazyk, z ktorého budete robiť prijímacie skúšky, FF UKF preferuje anglický jazyk).

Poznámky:
Prijímacie konanie má formu ústneho pohovoru. Uchádzač v písomnej podobe predloží:
- odborný životopis a súpis vlastnej publikačnej činnosti, ako aj iných odborných (umeleckých) aktivít, ktoré pokladá za relevantné;
- projekt svojej dizertačnej práce spracúvajúcej vypísanú tému (koncepcia a metodológia výskumu, literatúra ap.).

Projekt treba najmenej 5 dní pred konaním prijímacej skúšky odoslať elektronickou poštou predsedovi komisie prof. PhDr. Milošovi Mistríkovi, DrSc. na e-mailovú adresu milos.mistrik@savba.sk

Hlavnou témou ústneho pohovoru je diskusia o pripravenosti uchádzača na doktorandské štúdium a na výskum, ktorý by chcel v rámci tohto štúdia realizovať. Na pohovore sa od uchádzačov očakáva dobrá orientácia a erudovanosť v danej problematike a používanie adekvátneho terminologického aparátu.

Pohovor bude prebiehať nasledovne:
- uchádzač sa stručne predstaví a v rozsahu najviac 15 minút objasní svoj projekt dizertačnej práce,
- v diskusii zodpovie na otázky členov prijímacej komisie.

Požiadavky:
• Predstavenie vypracovaného projektu dizertačnej práce (projekt v rozsahu cca 3 strán na vybranú tému).
• Predložiť zoznam predchádzajúcej publikačnej, alebo inej odbornej činnosti (čerství absolventi vysokej školy: účasť na ŠVUOČ, odborných súťažiach, prípadne iných študentských aktivitách).

Základnou podmienkou prijatia na internú formu doktorandského štúdia v odbore Estetika je:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie (2. stupeň) v odbore estetika, divadelná veda, filmová veda, dramaturgia, literárna veda, resp. v príbuznom odbore humanitného charakteru;
- úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihlášku (nezabudnite ju podpísať) posielajte na adresu:
Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Termín podania prihlášky: 31. máj 2017

Poplatok za prijímacie skúšky:
– za papierovú prihlášku 30,00 €
– za elektronickú prihlášku 25,00 €
Číslo účtu: 7000073076/8180 (Štátna pokladnica), IBAN: SK5481800000007000073076, SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol:
– pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
– pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT) 2001xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri dennom štúdiu
Spôsob platby: – výlučne bankovým prevodom

Kontakt: Monika Szabóová (referentka doktorandského štúdia), tel.: 037/6408373 (p. Szabóová), e-mail: mszaboova@ukf.sk

Prijímacia skúška bude v ÚDFV SAV: termín bude oznámený uchádzačom neskôr;
Miesto konania skúšok: v externej vzdelávacej inštitúcii – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Vysvetlivky:
- štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky, absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“);
- o prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného odboru;
- prihlášky doplnené prílohami (životopis, overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu, súpis publikovaných prác, súpis výsledkov inej odbornej činnosti, náčrt projektu na vybranú tému v rozsahu 3 strany, doklad o prevode poplatku) sa posielajú na adresu fakulty UKF;
- uchádzač, ktorý štúdium ukončí v akademickom roku 2016/2017 overenú fotokópiu diplomu predloží dodatočne po jeho obdržaní, najneskôr však pri zápise. Uchádzač (okrem FF UKF v Nitre) k prihláške ako prílohu doloží výpis skúšok príslušného študijného oddelenia;
- prihlásiť sa môžete iba na uverejnené témy.

Viac informácií možno nájsť na stránkach Filozofickej fakulty UKF:
https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/organizacia-studia/doktorandske-studium
https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

Bratislava 14. marca 2017


PhDr. Elena Knopová,PhD.
riaditeľka ÚDFV SAV


empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 20. 02. 2018 - ©Mike