main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 25.06.2022
Meniny ma: Tadeáš
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava


Študijný plán platný od školského roka 2016/2017

Názov študijného programu Estetika
Názov študijného odboru 2.1.6 Estetika
jednoodborové štúdium, 3. stupeň VŠ vzdelania, denná forma štúdia (PhD.)

Študijný plán – 3 ročný

Študijný plán
________________________________________
Študijný program: DSESTsav15 - estetika sav - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor: 2.1.6 - estetika

Študijná časť

Povinné predmety

 

Blok - SAV DS Povinné predmety

Min. 36  Kreditov

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/AII/15 

Analýza a interpretácia inscenácie

 

4

2S 

 

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

ULUK/SAV/PMF/15 

Princípy mimézis a fikcie v dramatickom umení

 

4

2S 

 

PhDr. Elena Knopová, PhD.

ULUK/SAV/PTD/15 

Prehľad teórií divadla

 

4

2S 

 

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

ULUK/SAV/MEul1/15 

Metodológia estetiky 1 (metodologický seminár ÚLUK)

 

3

2S 

 1,2

 

prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.,  

ULUK/SAV/SD/11 

Slovenské divadlo 2. pol. 20 storočia

 

4

2S 

 

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

ULUK/SAV/TDF/15 

Dejiny filmu

 

4

2S 

 

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

ULUK/SAV/DOU/15 

Dejiny operného umenia

 

3

2S 

 

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

ULUK/SAV/THT/15 

Teória hereckej tvorby

 

3

2S 

 

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

ULUK/SAV/EDF/15 

Estetika dokumentárneho filmu

 

4

2S 

 

Mgr. Martin Palúch, PhD.

ULUK/SAV/PTPD/11 

Poetiky a trendy postmoderného divadla

 

3

2S 

 

PhDr. Elena Knopová, PhD.

 

Povinne voliteľné predmety

 

Blok - SAV DS - Povinne voliteľné predmety

Min. 29 Kreditov

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/ETD/15 

Európske teórie drámy

 

4

2S 

 

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

ULUK/SAV/PENF/15 

Prehľad estetických názorov na film

 

4

2S 

 

Mgr. Martin Palúch, PhD.

ULUK/SAV/DTaD/15 

Dramatický text a divadlo

 

3

2S 

 

PhDr. Elena Knopová, PhD.

ULUK/SAV/MFŠ/15 

Metodológia filmových štúdií

 

3

2S 

 

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

ULUK/SAV/SDF/15 

Slovenský dokumentárny film po roku 1989

 

3

2S 

 

Mgr. Martin Palúch, PhD.

ULUK/SAV/EITO/15 

Estetika inscenačného tvaru v opere

 

3

2S 

 

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

ULUK/SAV/DS/11 

Divadlo a spoločnosť

 

3

2S 

 

Mgr. Dáša Čiripová, PhD.

ULUK/SAV/MEul2/15 

Metodológia estetiky 2 (metodologický seminár ÚLUK)

 

3

2S 

 

prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.,  

ULUK/SAV/MDV1/11 

Metodológia vedy 1

 

4

2S 

 

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

ULUK/SAV/MDV2/11 

Metodológia divadelnej vedy 2

 

4

2S 

 

PhDr. Elena Knopová, PhD.

ULUK/SAV/RI/15 

Rekonštrukcia inscenácie

 

3

2S 

 

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

 

Výberové predmety

 

Blok - SAV DS - Výberové predmety

Min. 18 Kreditov

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/DI/15 

Dráma a jej inscenovanie

 

3

2S 

 

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

ULUK/SAV/PSTDD/15 

Dejiny slovenských teórií divadla a drámy

 

3

2S 

 

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

ULUK/SAV/VPČ1/15 

Vlastná pedagogická činnosť 1

 

2

2S 

 

 

ULUK/SAV/VPČ2/15 

Vlastná pedagogická činnosť 2

 

2

2S 

 

 

ULUK/SAV/VPČ3/15 

Vlastná pedagogická činnosť 3

 

2

2S 

 

 

ULUK/SAV/TDK/15 

Teória divadelnej kritiky

 

2

2S 

 

Mgr. Dáša Čiripová, PhD.

ULUK/SAV/MASK/15 

Multikultúrne aspekty svetovej kinematografie

 

3

2S 

 

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

ULUK/SAV/FM/15 

Filmový menežment

 

3

2S 

 

Mgr. Martin Palúch, PhD.

ULUK/SAV/SEM/15 

Systém elektronických médií

 

2

2S 

 

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

ULUK/SAV/SSD/11 

Súčasná slovenská dráma

 

3

2S 

 

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

ULUK/SAV/SČD/11 

Súčasné české divadlo a české divadelné teórie

 

3

2S 

 

Mgr. Dáša Čiripová, PhD.

ULUK/SAV/EBN/15 

Kvantitatívna metóda filmového a divadelného výskumu

 

3

2S 

 

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

 

 

Vedecká časť

 

 

Blok - SAV DS - Publikačná činnosť

Min. 39 Kreditov

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/VOŠ1/15 

Vedecká alebo odborná štúdia 1

 

10

 

 

 

ULUK/SAV/VOŠ2/15 

Vedecká alebo odborná štúdia 2

 

10

 

 

 

ULUK/SAV/VOŠ3/15 

Vedecká alebo odborná štúdia 3

 

10

 

 

 

ULUK/SAV/VSP1/15 

Vlastná seminárna práca 1 (v ÚDFV SAV)

 

3

 

 

 

ULUK/SAV/VSP2/15 

Vlastná seminárna práca 2 (v ÚDFV SAV)

 

3

 

 

 

ULUK/SAV/PPDS/15 

Písomná práca k dizertačnej skúške

 

3

 

 

 

ULUK/SAV/VSP3/15 

Vlastná seminárna práca v ÚDFV SAV 3

 

3

2S 

 

 

 

Blok - SAV DS - Aktívna prezentácia výsledkov

Min. 7 Kreditov

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/AÚVP/15 

Aktívna účasť na vedeckom podujatí

 

7

 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

Blok - Minimová práca

Min. 13  Kreditov

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/DSMPkDS/15 

Minimová práca k dizertačnej skúške

 

13

 

 

ULUK/DSMPkDS/15 

Minimová práca k dizertačnej skúške

 

13

 

 

 

 

Ďalšie aktivity

 

 

Štátne skúšky

Povinné predmety

 

Blok - SAV DS - Štátna skúška

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/DSODP/15 

Obhajoba dizertačnej práce

 

30 

 

OB 

 

 

 

 

ULUK/DSOPPkDS/15 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške

 

2

 

OB 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

Blok - SAV DS -PVP Štátne skúšky

Min. 6  Kreditov

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/DAS/15 

Divadlo a spoločnosť

 

2

 

SS 

 

 

 

 

ULUK/EDU/15 

Estetika dramatického umenia

 

2

 

SS 

 

 

 

 

ULUK/TADF/15 

Teória a dejiny filmu

 

2

 

SS 

 

 

 

 

ULUK/AII/15 

Analýza a interpretácia inscenácie

 

2

 

SS 

 

 

 

 

 

 

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 06. 2022 - ©Mike